Greater ASEAN!

タイ国籍留学生の採用について

RecruitmentofThaistudentinJapan/รับสมคัรนกัเรียนไทยในญี่ป่นุ
(目的)(Purposeofrecruitment)(จดุประสงค์ของการรับสมคัร)
当社グループのアセアン戦略を推進するために責任者を養成していきたい。
We would like to cultivate a business manager of our ASEAN business.
เราต้องการสร้างบคุคลากรเพ่ือทางานกบับริษัทในเครือในแถบอาเซ่ียน
(背景)(Background ) (ท่ีมา)
2014年6月よりタイ王国バンコク市内に関連会社
Suzuki Ice(Thailand)Co.,Ltd.を開業する運びとなりました。
つきましては日本国内で留学する学生諸君を中心にアルバイト採用の機会を創出いたします。
共に働き、共に学びながら長期の信頼関係を構築して参りたいと考えています。
留学並びに就学期間満了後は母国にてお待ちしております。
Against starting operation of our related company “Suzuki Ice(Thailand)Co.,Ltd.” in Thailand from June 2014, we would like to recruit a part time job staff of Thai student in Japan. After working and studying together and having a trustworthy relationship, we would like you to work for us in Thailand after your graduation.
เนื่องจากในวนัที่6มถินุายน2557ได้เปิดกิจการในเคลอืของบริษัทภายใต้ชื่อ ซูซูกิไอซ์(ประเทศไทย)จากดั ท่ีกรุงเทพมหานคร เราจงึเปิดรับนกัเรียนไทยในญี่ป่นุท่ีมีความสนใจร่วมทางานพิเศษเพื่อเรียนรู้งาน ศกึษาและเข้าใจการทางาน สร้างความสมัพนัธ์และความไว้วางใจกบับริษัทในระหว่างที่พานกัในประเทศญี่ป่นุ หลงัจากนนั้จงึมาร่วมงานกบับริษัทในเคลือที่ประเทศไทยเม่ือจบการศกึษา
(留意)(remark ) (หมายเหตุ )
外国人雇用規制を踏まえて、留学の在留資格者は地方入国管理局で資格外活動の許可を受けてください。
According to Japanese laws and regulations regarding hiring non-Japanese, please obtain “permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted” at Immigration Bureau(NYUKAN) in addition to your study visa.
ตามกฎหมายของประเทศญี่ป่นุ นกั เรียน นกั ศกึ ษาจะต้องยื่นใบคาร้องขออนญุ าตทางานพิเศษ ต่อสานกั งานตรวจคนเข้าเมืองก่อน เพื่อขอทากิจกรรมนอกเหนือจากสถานภาพที่ตนถืออยู่
(応募)(application)(การรับสมคัร)
名前、生年月日、住所、留学先学校名、連絡先を記入して下記アドレス迄メール送信してください。記入は英語、泰語、日本語の何れでも構いません。
お待ちしています。
Please send us e-mail with your name, birthday, address, name of university/school, telephone number and e-mail address(either English, Thai or Japanese). e-mail : info@sakae-ice.com
กรุณาสง่ ประวตั ิของท่านมาทางอีเมล์ ชื่อและนามสกลุ วนั เดือนปี เกิด ที่อยู่ สถานศกึ ษา เบอร์โทรตดิตอ่ และอีเมล์สามารถสง่ได้ทงั้ภาษาไทยญี่ป่นุและองักฤษ
(面接場所)(Placeofinterview)(สถานที่สมัภาษณ์)
東京都港区新橋4-6-10 株式会社 栄 氷 業 担当 鈴 木 光 一
Sakae Hyogyo Co.,Ltd. / PIC : Koichi Suzuki 4-6-10, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo
บริษัท สากาเอะ เฮียวเกียว จากดั ติดตอ่ คณุ โคอิชิ ซูซกู ิ 4-6-10 ชิมบาชิ มนิ าโตะคุ โตเกียว
(お問合せ) (contact address) (ติดตอ่ )
メール応対となります。info@sakae-ice.com 後日、タイオペレーターよりご返信いたします。
e-mail : info@sakae-ice.com Our Thai staff will reply to you.
ทางอีเมล์info@sakae-ice.comภาษาไทยจะมีการติดตอ่ไปจากเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย
(個人情報保護)(Personalinformationprotection)(ข้อมลูของทา่นเป็นความลบั)
関連法令条例を遵守し、応募いただいた内容は採用以外の目的に使用いたしません。
According to related laws and regulation, we will never use your private information, except for our recruitment.
ถกูใช้เพื่อการรับสมคัรงานเทา่นนั้
thailandImg
index私どもはお客様とともに発展し、明るい未来と食文化を創造しつづけるベストパートナーをめざしています。
 • 不動産事業
 • ・仲介業務(媒介)
 • ・事業系ゴミ処理
 • ・厨房排水
 • ・主な協力会社と事業の内容
 • ・FM事業の主な納入先
 • 厨房機器
 • ・レンタル契約とは
 • ・リスクリース契約について
 • ・弊社のレンタルシステムとは
 • ・ホシザキ電機製品の概要
 • ・全自動製氷機
 • ・冷凍冷蔵庫
 • ・冷凍・冷蔵ショーケース
 • ・業務用食器洗浄機
 • ・衛生管理機器(電解水)
 • グリーストラップ
 • スカムセーブネット&
  オイルキャッチシステム
 • ・概要
 • ・特徴
 • ・効果
 • ・コスト
 • ・導入実績
 • ・お客様の声